Male Nostro Iure Uti Non Debemus - Nie powinniśmy źle korzystać z przysługującego nam prawa

Specjalizacja

Kancelaria prowadzi obsługę podmiotów gospodarczych w zakresie objętym specjalizacją.
Obsługuje także małe podmioty gospodarcze, działające na zasadzie samozatrudnienia. Kancelaria może świadczyć pomoc prawną również w siedzibie podmiotu.
Przyjmuje także do prowadzenia sprawy zlecane przez osoby fizyczne, nie tylko w zakresie objętym wskazaną specjalizacją.
W szczególności oferuje:
  • doradztwo związane z negocjacjami i zawieraniem umów
  • czynności związane z reprezentowaniem przed sądami lub organami administracji (z wyłączeniem organów podatkowych)
  • przygotowywanie dokumentów korporacyjnych, udział w posiedzeniach organów spółek w charakterze doradcy lub przewodniczącego
  • wsparcie negocjacyjne w postępowaniach mediacyjnych
  • bierze udział jako doradca lub pełnomocnik w zgromadzeniach spółek kapitałowych
  • udziela wsparcia w zarządzaniu konfliktem w spółkach kapitałowych