Male Nostro Iure Uti Non Debemus - Nie powinniśmy źle korzystać z przysługującego nam prawa

Postępowania Sądowe i Administracyjne

  • reprezentacja procesowa
  • przygotowywanie pozwów w postępowaniach sądowych lub arbitrażowych
  • przygotowanie pism procesowych w toku postępowań sądowych, arbitrażowych lub administracyjnych
  • przygotowanie dokumentacji przedprocesowej (wezwania do zapłaty, zawezwania do próby ugodowej)