Male Nostro Iure Uti Non Debemus - Nie powinniśmy źle korzystać z przysługującego nam prawa

Prawo Spółek i Prawo Handlowe

  • doradztwo w zakresie zakładania spółek prawa handlowego
  • przygotowywanie wewnętrznej dokumentacji korporacyjnej (np. regulaminy zarządów, rady nadzorczych, itp.)
  • doradztwo w zakresie dostosowywania stanu formalno–prawnego spółek do wymogów przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa
  • obsługa prawna transakcji związanych ze sprzedażą udziałów lub akcji
  • doradztwo prawne w zakresie przekształcania, łączenia, likwidacji lub podziału spółek prawa handlowego
  • sporządzanie opinii z zakresu prawa handlowego
  • analizy stanu prawnego spółek (na potrzeby raportów due diligence)
  • pomoc w czynnościach związanych z rejestracją podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym